nemo1112

สมาชิกตั้งแต่ 0000-00-00 00:00:00

Storyboard
769 0 Storyboard
เส้น
676 0 เส้น
เนื้อเรื่อง / โทน ขาวดำ
1238 0 เนื้อเรื่อง / โทน ขาวดำ
Storyboard
1506 0 Storyboard
Writer/Story/บท
912 0 Writer/Story/บท
Writer/Story/บท
1238 0 Writer/Story/บท
SETTING
1086 0 SETTING
Game
619 0 Game
2D Animation
1083 0 2D Animation
ไอเดีย
635 0 ไอเดีย
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
606 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
585 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
577 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
589 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
567 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
Game
1013 0 Game
Game
686 0 Game
Character Design
943 0 Character Design
Game
698 0 Game
Game
687 0 Game
Game
686 0 Game
animation
740 0 animation
animatic
754 0 animatic
animation
756 0 animation
animation
705 0 animation
animation
724 0 animation
animation
723 0 animation
News & Event
1266 0 News & Event
animated
713 0 animated
story board
869 0 story board
composite
682 0 composite
ออก แบบ เลเอาท์
770 0 ออก แบบ เลเอาท์
ลงโทน
827 0 ลงโทน
sket
702 0 sket
reference จากลูกค้า
730 0 reference จากลูกค้า
ใส่ตัวหนังสือ/เอฟเฟค
674 0 ใส่ตัวหนังสือ/เอฟเฟค
ใส่ตัวหนังสือ/เอฟเฟค
666 0 ใส่ตัวหนังสือ/เอฟเฟค
ใส่ตัวหนังสือ/เอฟเฟค
643 0 ใส่ตัวหนังสือ/เอฟเฟค
ลงสี
669 0 ลงสี
ลงสี
681 0 ลงสี
ลงสี
701 0 ลงสี
รองพื้น
833 0 รองพื้น
รองพื้น
770 0 รองพื้น
รองพื้น
799 0 รองพื้น
ตัดเส้นคน
674 0 ตัดเส้นคน
ตัดเส้นคน
700 0 ตัดเส้นคน
ตัดเส้นคน
678 0 ตัดเส้นคน
เส้นดินสอ
732 0 เส้นดินสอ
เส้นดินสอ
727 0 เส้นดินสอ
เส้นดินสอ
732 0 เส้นดินสอ
Writer/Story/บท
699 0 Writer/Story/บท
Writer/Story/บท
737 0 Writer/Story/บท
Writer/Story/บท
709 0 Writer/Story/บท
การลงสี
681 0 การลงสี
การลงสี
747 0 การลงสี
การลงสี
687 0 การลงสี
background design
725 0 background design
background design
711 0 background design
background design
741 0 background design
606 0
Story Board
706 0 Story Board
Story Board
698 0 Story Board
วาด between
703 0 วาด between
วาด between
694 0 วาด between
วาด between
664 0 วาด between
2D Animation
753 0 2D Animation
Art
1250 0 Art
มหาวิทยาลัยนเรศวร
648 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
698 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
674 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
616 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
3D architecture
719 0 3D architecture
3D architecture
798 0 3D architecture
แปลภาษา
1341 0 แปลภาษา
แปลภาษา
766 0 แปลภาษา
แปลภาษา
802 0 แปลภาษา
Art
859 0 Art
Art
761 0 Art
Art
817 0 Art
Art
769 0 Art
Art
721 0 Art
Art
731 0 Art
Art
697 0 Art
Art
683 0 Art
Art
675 0 Art
Art
689 0 Art
Art
663 0 Art
Art
637 0 Art
แปลภาษา
910 0 แปลภาษา
แปลภาษา
999 0 แปลภาษา
แปลภาษา
780 0 แปลภาษา
Appication
763 0 Appication
3D architecture
685 0 3D architecture
Game
673 0 Game
Character Design
769 0 Character Design
Character Design
714 0 Character Design
Character Design
710 0 Character Design
Character Design
667 0 Character Design
Character Design
614 0 Character Design
Character Design
659 0 Character Design
Character Design
642 0 Character Design
Character Design
964 0 Character Design
Character Design
647 0 Character Design
Character Design
805 0 Character Design
web design
1151 0 web design
web design
740 0 web design
web design
738 0 web design
web design
765 0 web design
web design
714 0 web design
web design
759 0 web design
web design
703 0 web design
Photograph
777 0 Photograph
Photograph
771 0 Photograph
Photograph
751 0 Photograph
Photograph
725 0 Photograph
Photograph
710 0 Photograph
Photograph
701 0 Photograph
Photograph
765 0 Photograph
Photograph
713 0 Photograph
Photograph
718 0 Photograph
2D
876 0 2D
Infographic
912 0 Infographic
นิยาย
1160 0 นิยาย
นิยาย
745 0 นิยาย
2D Animation
634 0 2D Animation
3D model
1712 0 3D model
3D model
767 0 3D model
3D model
808 0 3D model
ZBrush
822 0 ZBrush
ZBrush
780 0 ZBrush
ZBrush
770 0 ZBrush
3D model
791 0 3D model
3D model
756 2 3D model
3D model
695 0 3D model
3D model
668 0 3D model
3D animation
935 0 3D animation
web design
747 0 web design
web design
683 0 web design
Photograph
717 0 Photograph
Photograph
623 0 Photograph
Advertise
671 1 Advertise
E-leaning
912 1 E-leaning
Toy
735 0 Toy
Graphic Design
729 0 Graphic Design
Graphic Design
668 0 Graphic Design
Graphic Design
696 0 Graphic Design
Product desigh
713 0 Product desigh
Product desigh
707 0 Product desigh
Product desigh
736 0 Product desigh
Product desigh
707 0 Product desigh
Story Board
685 0 Story Board
Story Board
791 0 Story Board
Story Board
930 0 Story Board
Story Board
781 0 Story Board
Story Board
635 0 Story Board
Story Board
658 0 Story Board
Story Board
1133 0 Story Board
Game
590 0 Game
CG Painting
656 0 CG Painting
CG Painting
666 0 CG Painting
CG Painting
634 0 CG Painting
655 0
CG Painting
636 0 CG Painting
CG Painting
678 0 CG Painting
CG Painting
671 0 CG Painting
3D animation
700 0 3D animation
2D Animation
695 0 2D Animation
3D architecture
787 0 3D architecture
3D architecture
620 1 3D architecture
3D model
748 0 3D model
3D model
638 1 3D model
Maya
913 0 Maya
CG Painting
929 0 CG Painting