nemo1112

สมาชิกตั้งแต่ 0000-00-00 00:00:00

Storyboard
681 0 Storyboard
เส้น
561 0 เส้น
เนื้อเรื่อง / โทน ขาวดำ
1013 0 เนื้อเรื่อง / โทน ขาวดำ
Storyboard
1400 0 Storyboard
Writer/Story/บท
816 0 Writer/Story/บท
Writer/Story/บท
1107 0 Writer/Story/บท
SETTING
757 0 SETTING
Game
531 0 Game
2D Animation
957 0 2D Animation
ไอเดีย
544 0 ไอเดีย
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
514 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
487 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
491 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
486 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
486 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
Game
874 0 Game
Game
586 0 Game
Character Design
824 0 Character Design
Game
595 0 Game
Game
569 0 Game
Game
582 0 Game
animation
644 0 animation
animatic
653 0 animatic
animation
647 0 animation
animation
608 0 animation
animation
633 0 animation
animation
623 0 animation
News & Event
1119 0 News & Event
animated
633 0 animated
story board
710 0 story board
composite
602 0 composite
ออก แบบ เลเอาท์
685 0 ออก แบบ เลเอาท์
ลงโทน
693 0 ลงโทน
sket
627 0 sket
reference จากลูกค้า
643 0 reference จากลูกค้า
ใส่ตัวหนังสือ/เอฟเฟค
596 0 ใส่ตัวหนังสือ/เอฟเฟค
ใส่ตัวหนังสือ/เอฟเฟค
588 0 ใส่ตัวหนังสือ/เอฟเฟค
ใส่ตัวหนังสือ/เอฟเฟค
572 0 ใส่ตัวหนังสือ/เอฟเฟค
ลงสี
588 0 ลงสี
ลงสี
587 0 ลงสี
ลงสี
609 0 ลงสี
รองพื้น
742 0 รองพื้น
รองพื้น
679 0 รองพื้น
รองพื้น
718 0 รองพื้น
ตัดเส้นคน
579 0 ตัดเส้นคน
ตัดเส้นคน
607 0 ตัดเส้นคน
ตัดเส้นคน
600 0 ตัดเส้นคน
เส้นดินสอ
625 0 เส้นดินสอ
เส้นดินสอ
643 0 เส้นดินสอ
เส้นดินสอ
630 0 เส้นดินสอ
Writer/Story/บท
614 0 Writer/Story/บท
Writer/Story/บท
650 0 Writer/Story/บท
Writer/Story/บท
623 0 Writer/Story/บท
การลงสี
585 0 การลงสี
การลงสี
659 0 การลงสี
การลงสี
603 0 การลงสี
background design
637 0 background design
background design
625 0 background design
background design
650 0 background design
532 0
Story Board
618 0 Story Board
Story Board
618 0 Story Board
วาด between
602 0 วาด between
วาด between
605 0 วาด between
วาด between
567 0 วาด between
2D Animation
656 0 2D Animation
Art
1124 0 Art
มหาวิทยาลัยนเรศวร
551 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
594 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
578 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
533 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
3D architecture
628 0 3D architecture
3D architecture
700 0 3D architecture
แปลภาษา
1183 0 แปลภาษา
แปลภาษา
669 0 แปลภาษา
แปลภาษา
670 0 แปลภาษา
Art
766 0 Art
Art
669 0 Art
Art
720 0 Art
Art
675 0 Art
Art
632 0 Art
Art
618 0 Art
Art
589 0 Art
Art
592 0 Art
Art
592 0 Art
Art
593 0 Art
Art
569 0 Art
Art
554 0 Art
แปลภาษา
748 0 แปลภาษา
แปลภาษา
830 0 แปลภาษา
แปลภาษา
661 0 แปลภาษา
Appication
663 0 Appication
3D architecture
592 0 3D architecture
Game
587 0 Game
Character Design
672 0 Character Design
Character Design
622 0 Character Design
Character Design
600 0 Character Design
Character Design
571 0 Character Design
Character Design
523 0 Character Design
Character Design
555 0 Character Design
Character Design
549 0 Character Design
Character Design
870 0 Character Design
Character Design
555 0 Character Design
Character Design
656 0 Character Design
web design
1041 0 web design
web design
654 0 web design
web design
641 0 web design
web design
670 0 web design
web design
628 0 web design
web design
670 0 web design
web design
608 0 web design
Photograph
672 0 Photograph
Photograph
674 0 Photograph
Photograph
655 0 Photograph
Photograph
645 0 Photograph
Photograph
616 0 Photograph
Photograph
622 0 Photograph
Photograph
657 0 Photograph
Photograph
633 0 Photograph
Photograph
624 0 Photograph
2D
717 0 2D
Infographic
774 0 Infographic
นิยาย
1050 0 นิยาย
นิยาย
652 0 นิยาย
2D Animation
544 0 2D Animation
3D model
1566 0 3D model
3D model
679 0 3D model
3D model
701 0 3D model
ZBrush
701 0 ZBrush
ZBrush
658 0 ZBrush
ZBrush
670 0 ZBrush
3D model
685 0 3D model
3D model
667 2 3D model
3D model
614 0 3D model
3D model
587 0 3D model
3D animation
827 0 3D animation
web design
646 0 web design
web design
599 0 web design
Photograph
618 0 Photograph
Photograph
539 0 Photograph
Advertise
581 1 Advertise
E-leaning
690 1 E-leaning
Toy
650 0 Toy
Graphic Design
639 0 Graphic Design
Graphic Design
563 0 Graphic Design
Graphic Design
599 0 Graphic Design
Product desigh
634 0 Product desigh
Product desigh
616 0 Product desigh
Product desigh
645 0 Product desigh
Product desigh
612 0 Product desigh
Story Board
586 0 Story Board
Story Board
668 0 Story Board
Story Board
809 0 Story Board
Story Board
594 0 Story Board
Story Board
547 0 Story Board
Story Board
570 0 Story Board
Story Board
1007 0 Story Board
Game
502 0 Game
CG Painting
555 0 CG Painting
CG Painting
574 0 CG Painting
CG Painting
558 0 CG Painting
579 0
CG Painting
557 0 CG Painting
CG Painting
598 0 CG Painting
CG Painting
594 0 CG Painting
3D animation
611 0 3D animation
2D Animation
594 0 2D Animation
3D architecture
681 0 3D architecture
3D architecture
530 1 3D architecture
3D model
642 0 3D model
3D model
547 1 3D model
Maya
816 0 Maya
CG Painting
808 0 CG Painting