มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
623 0 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
614 0 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
623 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
574 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
598 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
602 0 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
647 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
832 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
639 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
620 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
อาชีวะศึกษาเชียงใหม่
578 0 อาชีวะศึกษาเชียงใหม่
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
570 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่