มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
530 0 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
529 0 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
547 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
500 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
526 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
510 0 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
553 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
686 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
549 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
531 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
อาชีวะศึกษาเชียงใหม่
484 0 อาชีวะศึกษาเชียงใหม่
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
484 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่