nemo1112

สมาชิกตั้งแต่ 0000-00-00 00:00:00

Storyboard
887 0 Storyboard
เส้น
807 0 เส้น
เนื้อเรื่อง / โทน ขาวดำ
1545 0 เนื้อเรื่อง / โทน ขาวดำ
Storyboard
1639 0 Storyboard
Writer/Story/บท
1024 0 Writer/Story/บท
Writer/Story/บท
1388 0 Writer/Story/บท
SETTING
1464 0 SETTING
Game
731 0 Game
2D Animation
1215 0 2D Animation
ไอเดีย
757 0 ไอเดีย
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
798 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
679 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
677 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
687 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
672 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
Game
1155 0 Game
Game
811 0 Game
Character Design
1088 0 Character Design
Game
803 0 Game
Game
793 0 Game
Game
794 0 Game
animation
833 0 animation
animatic
870 0 animatic
animation
856 0 animation
animation
779 0 animation
animation
816 0 animation
animation
822 0 animation
News & Event
1380 0 News & Event
animated
790 0 animated
story board
1040 0 story board
composite
770 0 composite
ออก แบบ เลเอาท์
875 0 ออก แบบ เลเอาท์
ลงโทน
988 0 ลงโทน
sket
788 0 sket
reference จากลูกค้า
799 0 reference จากลูกค้า
ใส่ตัวหนังสือ/เอฟเฟค
763 0 ใส่ตัวหนังสือ/เอฟเฟค
ใส่ตัวหนังสือ/เอฟเฟค
748 0 ใส่ตัวหนังสือ/เอฟเฟค
ใส่ตัวหนังสือ/เอฟเฟค
713 0 ใส่ตัวหนังสือ/เอฟเฟค
ลงสี
765 0 ลงสี
ลงสี
753 0 ลงสี
ลงสี
858 0 ลงสี
รองพื้น
905 0 รองพื้น
รองพื้น
841 0 รองพื้น
รองพื้น
874 0 รองพื้น
ตัดเส้นคน
754 0 ตัดเส้นคน
ตัดเส้นคน
784 0 ตัดเส้นคน
ตัดเส้นคน
745 0 ตัดเส้นคน
เส้นดินสอ
875 0 เส้นดินสอ
เส้นดินสอ
794 0 เส้นดินสอ
เส้นดินสอ
839 0 เส้นดินสอ
Writer/Story/บท
800 0 Writer/Story/บท
Writer/Story/บท
835 0 Writer/Story/บท
Writer/Story/บท
777 0 Writer/Story/บท
การลงสี
774 0 การลงสี
การลงสี
817 0 การลงสี
การลงสี
757 0 การลงสี
background design
791 0 background design
background design
775 0 background design
background design
843 0 background design
648 0
Story Board
771 0 Story Board
Story Board
759 0 Story Board
วาด between
773 0 วาด between
วาด between
786 0 วาด between
วาด between
742 0 วาด between
2D Animation
843 0 2D Animation
Art
1392 0 Art
มหาวิทยาลัยนเรศวร
713 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
812 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
787 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
695 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
3D architecture
807 0 3D architecture
3D architecture
894 0 3D architecture
แปลภาษา
1508 0 แปลภาษา
แปลภาษา
866 0 แปลภาษา
แปลภาษา
951 0 แปลภาษา
Art
941 0 Art
Art
851 0 Art
Art
924 0 Art
Art
855 0 Art
Art
804 0 Art
Art
878 0 Art
Art
786 0 Art
Art
760 0 Art
Art
741 0 Art
Art
765 0 Art
Art
740 0 Art
Art
719 0 Art
แปลภาษา
1072 0 แปลภาษา
แปลภาษา
1206 0 แปลภาษา
แปลภาษา
907 0 แปลภาษา
Appication
859 0 Appication
3D architecture
759 0 3D architecture
Game
777 0 Game
Character Design
841 0 Character Design
Character Design
794 0 Character Design
Character Design
824 0 Character Design
Character Design
744 0 Character Design
Character Design
687 0 Character Design
Character Design
748 0 Character Design
Character Design
733 0 Character Design
Character Design
1081 0 Character Design
Character Design
736 0 Character Design
Character Design
960 0 Character Design
web design
1250 0 web design
web design
824 0 web design
web design
823 0 web design
web design
844 0 web design
web design
791 0 web design
web design
843 0 web design
web design
786 0 web design
Photograph
871 0 Photograph
Photograph
869 0 Photograph
Photograph
826 0 Photograph
Photograph
815 0 Photograph
Photograph
790 0 Photograph
Photograph
773 0 Photograph
Photograph
832 0 Photograph
Photograph
803 0 Photograph
Photograph
791 0 Photograph
2D
1076 0 2D
Infographic
1051 0 Infographic
นิยาย
1260 0 นิยาย
นิยาย
849 0 นิยาย
2D Animation
709 0 2D Animation
3D model
1866 0 3D model
3D model
874 0 3D model
3D model
905 0 3D model
ZBrush
913 0 ZBrush
ZBrush
861 0 ZBrush
ZBrush
873 0 ZBrush
3D model
884 0 3D model
3D model
851 2 3D model
3D model
787 0 3D model
3D model
768 0 3D model
3D animation
1016 0 3D animation
web design
834 0 web design
web design
754 0 web design
Photograph
814 0 Photograph
Photograph
680 0 Photograph
Advertise
757 1 Advertise
E-leaning
1169 1 E-leaning
Toy
819 0 Toy
Graphic Design
819 0 Graphic Design
Graphic Design
746 0 Graphic Design
Graphic Design
784 0 Graphic Design
Product desigh
790 0 Product desigh
Product desigh
790 0 Product desigh
Product desigh
831 0 Product desigh
Product desigh
777 0 Product desigh
Story Board
784 0 Story Board
Story Board
912 0 Story Board
Story Board
1094 0 Story Board
Story Board
958 0 Story Board
Story Board
715 0 Story Board
Story Board
735 0 Story Board
Story Board
1317 0 Story Board
Game
680 0 Game
CG Painting
740 0 CG Painting
CG Painting
732 0 CG Painting
CG Painting
711 0 CG Painting
688 0
CG Painting
715 0 CG Painting
CG Painting
766 0 CG Painting
CG Painting
750 0 CG Painting
3D animation
762 0 3D animation
2D Animation
757 0 2D Animation
3D architecture
917 0 3D architecture
3D architecture
706 1 3D architecture
3D model
852 0 3D model
3D model
737 1 3D model
Maya
999 0 Maya
CG Painting
1057 0 CG Painting