มหาวิทยาลัยนเรศวร
1217 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
1128 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
1156 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
1176 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบล
1329 0 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบล
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบล
1238 0 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบล
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบล
1303 0 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบล
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบล
1293 0 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1286 0 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบล
1283 0 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1265 0 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1261 0 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่