มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1254 0 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1294 0 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1220 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1194 0 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1147 0 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1160 0 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1175 0 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1200 0 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1181 0 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1199 0 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1086 0 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1169 0 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่