มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1173 0 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1129 0 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
1218 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
1121 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
1126 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1151 0 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
1244 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
1557 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
1282 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
1139 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
อาชีวะศึกษาเชียงใหม่
1155 0 อาชีวะศึกษาเชียงใหม่
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
1118 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่