มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
953 0 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
923 0 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
1015 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
916 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
923 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
941 0 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
1022 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
1324 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
1043 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
936 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
อาชีวะศึกษาเชียงใหม่
958 0 อาชีวะศึกษาเชียงใหม่
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
878 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่