มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1358 0 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1314 0 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
1406 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
1312 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
1326 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1331 0 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
1431 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
1757 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
1480 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
1327 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
อาชีวะศึกษาเชียงใหม่
1329 0 อาชีวะศึกษาเชียงใหม่
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
1297 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่