มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1242 0 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1196 0 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
1290 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
1198 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
1200 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1224 0 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
1317 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
1627 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
1350 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
1216 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
อาชีวะศึกษาเชียงใหม่
1223 0 อาชีวะศึกษาเชียงใหม่
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
1185 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่