มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1077 0 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
1040 0 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
1130 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
1034 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
1042 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1062 0 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
1150 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
1462 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
1170 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
1050 0 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2559
อาชีวะศึกษาเชียงใหม่
1075 0 อาชีวะศึกษาเชียงใหม่
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
1012 0 มทร.ล้านนา เชียงใหม่